Avís legal

1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS


Les Condicions Generals d’Ús que s’indiquen a continuació regulen l’accés, la navegació i la utilització de l’adreça URL https://www.lleterdosona.cat (d’ara endavant, el LLOC WEB), que és titularitat de GELASA ALIMENTACIÓN SL (d’ara endavant, GELASA o l’ENTITAT).


GELASA ALIMENTACIÓN SL, amb CIF B16936015 i domicili social a la carretera N-152 a, km 72,4, 08503 Gurb (Barcelona), telèfon 93 102 75 82 i adreça de correu electrònic info@gelasaalimentacion.com, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 48198, Foli 146, Full B575608.
En aquest sentit, s’entendrà per USUARI la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, sol·liciti informació o participi en qualsevol servei desenvolupat al LLOC WEB.


2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ


2.1. Aquestes Condicions d’Ús regulen l’accés als Continguts i Serveis que ofereix l’ENTITAT a través del LLOC WEB, inclosos els de comentaris de notícies i articles, blogs, xats i qualsevol altre que es pugui establir, així com la seva utilització per part de l’USUARI. Això no obstant, l’ENTITAT es reserva el dret a modificar la presentació, la configuració i el contingut del LLOC WEB i dels Serveis, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i la utilització dels Continguts i Serveis després de l’entrada en vigor de les modificacions o els canvis en les condicions en suposen l’acceptació.


2.2. L’accés, navegació i ús del LLOC WEB comporta i suposa l’acceptació, per part de l’USUARI, d’aquestes Condicions d’Ús.


3.- ACCÉS


3.1. L’accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB té caràcter gratuït.


3.2. L’accés i navegació a través del LLOC WEB no requereix registre, però pot produir-se el cas que, per accedir a una funcionalitat determinada, es requereixi l’alta prèvia al LLOC WEB mitjançant la selecció, per part de l’USUARI, d’un identificador i una contrasenya.
En aquest cas, la contrasenya serà personal i intransferible, i l’haurà de generar l’USUARI d’acord amb les regles de robustesa i de complexitat que estableixi l’ENTITAT en cada moment. Si l’USUARI selecciona una contrasenya que no compleix els requisits mínims d’acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent a l’ENTITAT, se l’avisarà d’aquest incompliment i de les condicions que ha de reunir la contrasenya per validar correctament la seva alta al Registre d’Usuaris de l’ENTITAT.
D’altra banda, el LLOC WEB disposarà de les funcionalitats necessàries perquè l’USUARI pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, si sospita o constata que s’ha trencat la confidencialitat de la contrasenya.


3.3. Si n’hi ha, la contrasenya tindrà sempre caràcter personal i intransferible. L’USUARI es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret, per la qual cosa no la pot transmetre ni a cap tercer ni a l’ENTITAT. Així doncs, l’USUARI és responsable de la correcta custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagi seleccionat com a usuari registrat de l’ENTITAT, i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, ni temporalment ni permanentment, ni a permetre que hi accedeixin persones alienes. Serà responsabilitat de l’USUARI la utilització il·lícita del LLOC WEB per part de qualsevol tercer il·legítim que, per a aquesta finalitat, faci servir una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per part de l’USUARI.


En virtut d’allò que s’ha exposat, és obligació de l’USUARI notificar de manera immediata als gestors del LLOC WEB qualsevol fet que permeti l’ús indegut del seu identificador i/o contrasenya, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’ENTITAT quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar de l’ús indegut d’un identificador o contrasenya per part d’un tercer no autoritzat.


4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El LLOC WEB es regeix per les lleis espanyoles i la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.


Tots els continguts que s’ofereixen al LLOC WEB, inclosa la web, obres audiovisuals, textos, sinopsis, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, etc., pertanyen a l’ENTITAT o han estat llicenciats a l’ENTITAT pels tercers titulars dels drets sobre aquest contingut, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.


Podeu fer servir el LLOC WEB i els continguts que hi estan publicats de manera no exclusiva, només per a ús privat, i sempre d’acord amb les condicions d’ús de cada contingut. No està permès l’ús comercial dels continguts, ni copiar, emmagatzemar o descarregar, distribuir, publicar, enviar, transformar, utilitzar qualsevol tècnica d’enginyeria inversa, descompilar els continguts o part dels continguts, o fer qualsevol ús de mitjans o procediments diferents dels que es posen a la vostra disposició al LLOC WEB per utilitzar els continguts de manera diferent a l’autoritzada per l’ENTITAT. Tampoc no està permès suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que trobeu al LLOC WEB, ni els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporat als continguts disponibles al LLOC WEB.


5.- UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB


5.1. L’USUARI es compromet a fer servir els Continguts i Serveis proporcionats pel LLOC WEB d’acord amb la llei i aquestes Condicions d’Ús. L’USUARI s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els Continguts i Serveis amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a allò que s’estableix a les Condicions d’Ús.


5.2. L’USUARI està d’acord i té present que, si escau, als serveis de fòrums, blogs, formularis, així com a qualsevol altre que permeti la publicació de les opinions dels usuaris, no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Continguts i Serveis, l’USUARI manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions d’Ús i es compromet a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin, insultin o que continguin informació falsa, inapropiada, abusiva, danyosa, pornogràfica, amenaçadora, que perjudiqui la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que, per alguna causa, infringeixin alguna llei.


5.3. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’USUARI es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap mena de publicitat en línia i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB, informació, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, cap tipus de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:
(a) incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(b) contravinguin, menyspreïn o atemptin de qualsevol manera contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment o als tractats internacionals i a la resta de l’ordenament jurídic;
(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;
(d) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
(e) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
(g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(h) estiguin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers, sense que l’USUARI hagi obtingut l’autorització prèvia necessària dels seus titulars per dur a terme l’ús que en fa o pretén fer-ne;
(i) violin els secrets empresarials de tercers;
(j) siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions, o que
(l) provoquin, per les seves característiques (com ara el format, l’extensió, etc.), dificultats en el funcionament normal dels Serveis.


6.- LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS


6.1. En cas que l’USUARI enviï informació de qualsevol tipus a l’ENTITAT a través del LLOC WEB, mitjançant els canals previstos a la pàgina amb aquesta finalitat, l’USUARI declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement; que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers; que aquesta informació no té caràcter confidencial, i que no és perjudicial per a tercers.


Pel que fa a dades de tercers que l’USUARI pugui facilitar mitjançant el LLOC WEB, l’USUARI garanteix que ha informat aquests tercers dels termes i finalitats descrits en aquestes Condicions d’Ús i, si escau, que n’ha obtingut l’autorització per dur a terme la comunicació de les seves dades a l’ENTITAT.


6.2. L’USUARI reconeix que assumeix la responsabilitat i que deixarà indemne l’ENTITAT per qualsevol comunicació que subministri personalment o a nom seu; aquesta responsabilitat afectarà, sense cap restricció, la seva exactitud, legalitat, originalitat i titularitat.


7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES


L’ENTITAT no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presta a través del LLOC WEB.


En conseqüència, l’ENTITAT no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del LLOC WEB; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al LLOC WEB o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del LLOC WEB i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del LLOC WEB, i (vi) els danys o perjudicis que causi, a un mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l’ENTITAT estableix al LLOC WEB o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del LLOC WEB.


En qualsevol cas, l’ENTITAT declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i amb l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del LLOC WEB i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius a l’USUARI.


Si l’USUARI té coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pugui suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a l’ENTITAT perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8.- ENLLAÇOS


8.1. Enllaços a altres pàgines web
En cas que, al LLOC WEB, l’USUARI pugui trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., aquests seran gestionats per tercers. L’ENTITAT no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es pugui enllaçar des del LLOC WEB.
En conseqüència, l’ENTITAT no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què es pot enllaçar des del LLOC WEB, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.


En aquest sentit, si l’USUARI té coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats dutes a terme a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho haurà de comunicar immediatament a l’ENTITAT per tal que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç per accedir-hi.


L’establiment de tot tipus d’enllaç des del LLOC WEB a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’ENTITAT i el responsable del lloc web aliè.


8.2. Enllaços a altres pàgines web amb destinació al LLOC WEB
Si qualsevol USUARI, entitat o lloc web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació al LLOC WEB, s’ha d’ajustar a les estipulacions següents:
• L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina inicial o home del LLOC WEB, llevat en cas que l’ENTITAT ho hagi autoritzat de manera expressa i per escrit.
• L’enllaç ha de ser absolut i complet; és a dir, ha de dur l’USUARI, mitjançant un clic, a l’adreça URL del LLOC WEB i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial del LLOC WEB. En cap cas, llevat que l’ENTITAT ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç no podrà reproduir, de cap manera, el LLOC WEB, incloure’l com a part de la seva web o en un dels seus frames, o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del LLOC WEB.
• A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’ENTITAT ha autoritzat l’enllaç, llevat en cas que l’ENTITAT ho hagi fet de manera expressa i per escrit. Si l’entitat que fa correctament l’enllaç des de la seva pàgina al LLOC WEB vol incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre element identificatiu de l’ENTITAT i/o del LLOC WEB, haurà de tenir prèviament l’autorització expressa i per escrit de l’ENTITAT.
• L’ENTITAT no autoritza l’establiment d’un enllaç al LLOC WEB des de pàgines web que continguin material, informació o contingut il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.


L’ENTITAT no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al LLOC WEB. L’ENTITAT no assumeix cap mena de responsabilitat per cap aspecte relatiu al lloc web que estableix aquest enllaç amb destinació al LLOC WEB, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.


9.- POLÍTICA DE COOKIES


La política de cookies del LLOC WEB queda determinada per allò que s’estableix al document Política de Cookies, que està a disposició de l’USUARI i es pot consultar directament a la part inferior del LLOC WEB, a l’apartat “Política de Cookies”.


10.- DURADA I MODIFICACIÓ


10.1. L’ENTITAT podrà modificar els termes i condicions que s’estableixen aquí, de manera total o parcial, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes Condicions d’Ús o a través de qualsevol tipus de comunicació adreçada a l’USUARI.


10.2. La vigència temporal d’aquestes Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les Condicions d’Ús modificades.


10.3. L’ENTITAT podrà donar per acabat, suspendre o interrompre en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense que l’USUARI pugui exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en aquestes Condicions d’Ús.


11.- GENERALITATS


11.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius i no afectaran, qualificaran ni ampliaran la interpretació de les Condicions d’Ús.


11.2. En cas que hi hagi alguna discrepància entre allò que s’estableix en aquestes Condicions d’Ús i les condicions particulars de cada Servei específic, si n’hi ha, prevaldrà allò que s’estableix en aquestes darreres.


11.3. En cas que una o més disposicions d’aquestes Condicions d’Ús es consideri nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o parcialment, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les Condicions d’Ús.


11.4. El no-exercici o no-execució, per part de l’ENTITAT, de qualsevol dret o disposició inclosa en aquestes Condicions d’Ús no constituirà una renúncia, llevat en cas que així ho reconegui l’ENTITAT i ho acordi per escrit.


12.- JURISDICCIÓ
Les relacions establertes entre l’ENTITAT i l’USUARI es regiran d’acord amb la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.